I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi  firmou  Martin  Brabec  (dále jen ,,prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen ,,kupující“).
Kupující podáním objednávky (písemně, telefonicky, emailem) potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součástí tvoří reklamační řád a že s ním souhlasí. Na tyto obchodní podmínky podmínky  je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi  seznámit.
Prodávající: Martin Brabec, IČO  87480662, DIČ CZ7606160177, se sídlem  Tatarkova 723/22, 149 00 Praha 4 – Háje.
Kupující: kupující (spotřebitel) osoba, která při uzavírání a plnění objednávky nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahu předává prodávajícímu  pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky,popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými  ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími,vše ve znění novel. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.
Objednávka je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená objednávka je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezůčastněným stranám. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb,které kupující používá.

II. Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje  jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění objednávky s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se  objednaného  zboží (sdělení jména  a  adresy  dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromaždovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromaždování a zpracování  těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu objednávky, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákoných práv k těmto údajům. Kupující zároven uděluje prodávajícímu svůj souhlas se zasíláním informativních e-mailů na kupujícím uvedenou e-mailovou adresu. Informativní e-maily se například rozumí obchodní a marketingová sdělení, informace o produktech a probíhajících akcí, aktualizace www stránek apod. pokud si kupující nepřeje tyto informativní e-maily, může na takovýto e-mail odpovědět a vyjádřit svůj nesouhlas se zasíláním e-mailů tohoto typu, respektive požádat prodávajícího o nezasílání e-mailových sdělení tohoto typu. V takovém případě má prodávající povinnost kupujícímu tyto informativní e-maily již dále nezasílat a jeho e-mailovou adresu vyřadit z databáze adresátů informativních e-mailů.

III. Cenová kategorie

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen.

IV. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími případnými poplatkami (doprava apod.). Tato cena  bude uvedena v objednávce.
Objednávat je možno následujícími způsoby:
–      prostřednictvím  elektronického  obchodu  na  www.reznictvibrabec.cz (dále jen ,,e-shop“)
–      elektronickou  poštou na adrese:  info@reznictvibrabec.cz
–      telefonicky
Prodávající doporučuje  kupujícímu  provádět  objednávky  přes  elektronický  obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující  údaje:
jméno, příjmení a adresu pro doručení zboží, název zboží dle ceníku, množství  kupovaného  zboží, způsob doručení, předběžný termín dodání zboží, všechny další údaje, které považuje za důležité.

V. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst.  7 obč . z. odstoupit od smlouvy nejpozději 24 hodin před doručením, nebo osobním odběrem, objednaného zboží.Rozhodne-li se kupující tohoto práva,musí odstoupení od smlouvy (zrušení objednávky)  oznámit prodávajícímu písemně nebo telefonicky.
Kupující spotřebitel má též právo odstoupit od smlouvy při přebírání  objednaného  zboží v případě že objednávka není úplná nebo obsahuje jiné než kupujícím  objednané  položky, které jsou  prokazatelně dohádatelné na objednávce kupujícího. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využitípráva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle  § 53 odst. 7 obč.z.,  darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující nemá nárok na poskytnuté dárky či  bonusy.

VI.    Odstoupení od  smlouvy  ze  strany prodávajícího

Prodávající si  vyhrazuje  právo  na  odstoupení  od  smlouvy v případě že:
a) kupující  neuvedl  veškeré  informace pro  doručení  objednávky
b) kupující  záměrně  uvedl  mylné nebo  nepravdivé  údaje  pro  doručení  objednávky
c) kupující  odmítá  uhradit  celkovou  částku  za  objednané  zboží  včetně  dalších  případných poplatků  ( dopravné, atd.)
d) kupující  již  dříve  neuhradil  a/nebo  pouze  částečně  uhradil případné  předchozí  objednávky.

VII.  Platební podmínky

Není-li  dohodnuto jinak   je  platba  za  zboží  prováděna  vždy  v hotovosti  při  předání  zboží. Platba  je  prováděna  v platné  české  měně,  tedy  v  korunách.

VIII.   Dodací   podmínky

Objednané  zboží  je  kupujícímu  výhradně  dodáno  vlastními  prostředky  prodávajícího tj. prodávajícím  nebo  přepravním  vozem.  Prodávající dodává  zásilky  kamkoliv  na  území  hlavního  města  Prahy. Ostatní lokality  pouze  po předchozí
telefonické  domluvě. Cena  přepravy  se  řídí  dle  aktuálního  ceníku  v den  dodávky. Osobní  odběr  objednaného  zboží  je možný  pouze v kamenné prodejně na vinohradské ulici čp.122 .  Zboží  může  převzít  pouze  kupující  nebo  osoba  k tomu  kupujícím pověřená .  Tato  osoba  se  musí  v případě  požádání  prodávajícího  identifikovat  a to  platným  občanským  průkazem  nebo  platným  cestovním  pasem.

IX.   Reklamace

Reklamační  podmínky  se  řídí  platnými  právními  předpisy  ČR . Jediným platným  dokladem  sloužícím  pro  případnou  reklamaci  jsou  výhradně  kupujícím  potvrzený  dodací list nebo faktura, nikoliv  samotná  objednávka. Při  doručení  zboží  je  kupující  povinen  si  objednané  zboží  zkontrolovat . Převzetím a zaplacením  zboží  dává kupující  jasně  najevo , že je  seznámen  s aktuálním  stavem  zboží  a  odebírá  jej  zcela  v pořádku , bez  výhrad a v neporušeném  obalu. Pokud má kupující  jakékoliv  pochybnosti  o přebíraném  zboží , není  povinen  toto  zboží  od  prodávajícího  (prověřeného  pracovníka)  převzít  a  zaplatit . V opačném  případě  nebude  brán  na pozdější  reklamace  zřetel. Pokud  se  kupující  domnívá, že  u něj  nastaly  důvody  k řešení  reklamace , je  povinen  nás  o této  skutečnosti  neodkladně  informovat  a připravit  si k případné  kontrole  dodací list  nebo  fakturu  za  odebrané  zboží . Reklamační  podmínky  se  řídí  platnými  právními  předpisy  ČR.

X.   Závěrečná  ustanovení

Tyto  všeobecné  obchodní  podmínky  jsou  platné od  1. Listopadu 2012 . Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto  Všeobecné  obchodní podmínky  bez  předchozího  upozornění. Vypracováno  v souladu  s občanským  zák.č. 40/1964 Sb. § 619-627  a  zák. č.  634/1992,  oba ve znění  novel.

Platnost  od:  1.11.2012